Usvajanjem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (UDLjP)10. decembra 1948. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, značajno je ojačan medjunarodni pokret za ljudska prava. Uradjena kao nacrt “"zajedničkog standarda koji treba da postignu svi narodi i sve nacije”, Deklaracija je po prvi put u istroji čovečanstva jasno iskazala osnovna gradjanska, kulturna, ekonomska, socijalna I politička prava koja bi svako ljudsko biće trebalo da ima. Tokom vremena je kao takva usvojena širom sveta kao dokument koji predstavlja osnovne norme ljudskih prava koje bi svi trebalo da poštuju I zaštite.

Medjunarodni zakon ljudskih prava

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, uz Medjunarodni pakt o gradjanskim i političkim pravima sa fakultativnim protokolima, i Medjunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima zajedno formiraju takozvani Medjunarodni zakon ljudskih prava:

Niz medjunarodnih sporazuma o ljudskim pravima I ostalih instrumenata usvojenih od 1945 godine, dodali su pravnu formu svojstvenosti ljudskih prava I razvili Medjunarodna tela ljudskih prava. Ostali instrumenti usvojeni na regionalnom nivou odražavaju posebnu brigu za probleme ljudskih prava u regionu, obezbedjujući na taj način specifične mehanizme zaštite. Većina zemalja je usvojila Ustav I druge zakone koji I formalno štite osnovna ljudska prava. Dok medjunarodni sporazumi I običajno pravo predstavljaju srž Medjunarodnog zakona ljudskih prava, ostali instrumenti kao što su deklaracije, uputstva I principi usvojeni na medjunarodnom nivou, doprinose njegovom razumevanju, sprovodjenju I razvoju. Poštovanje ljudskih prava zahteva uspostavljanje vladavine prava na nacionalnom I medjunarodnom nivou.

Medjunarodni zakon ljudskih prava postavlja državi dužnosti koje je ona u obavezi da poštuje. Potpisivanjem medjunarodnih sporazuma, država članica preuzima dužnosti I obaveze da po medjunarodnom pravu poštuje, štiti I obezbedjuje ostvarivanje ljudska prava. Obaveza da poštuje znači da se država mora uzdržati od sprečavanja ili lišavanja ostvarivanja ljudskih prava. Obaveza da štiti zahteva od države da pojedince I grupe zaštiti od uskraćivanja njihovih ljudskih prava. Obaveza da obezbedi ostvarivanje ljudska prava znači da država mora da preduzme sve pozitivne mere u omogućavanju ostvarivanja osnovnih ljudskih prava.

Osnovni medjunarodni instrumenti o ljudskim pravima

Postoji devet osnovnih medjunarodnih sporazuma o ljudskim pravima. Svaki od sporazuma ima uspostavljen komitet eksperata za nadzor sprovodjenja odredbi sporazuma od strane države članice. Neki od sporazuma su dopunjeni opcionim protokolima koji se bave problemom od posebnog interesa.

á

á á á á á Datum Nadzorno Telo
ICERD Medjunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije
Al En áSr á21 Dec 1965 áCERD
ICCPR Medjunarodni pakt o gradjanskim I političkim pravima Al En áSr á16 Dec 1966 áCCPR
ICESCR Medjunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim I kulturnim pravima Al En áSr á16 Dec 1966 áCESCR
CEDAW Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Al En áSr á18 Dec 1979 áCEDAW
CAT Konvencija protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih, ili ponižavajućih kazni ili postupaka
Al En áSr á10 Dec 1984 áCAT
CRC Konvencija o pravima deteta
Al En áSr á20 Nov 1989 áCRC
ICRMW Medjunarodna konvencija o zaštiti prava radnika migranata I članova njihovih porodica Al En áSr á18 Dec 1990 áCMW
MKZOPN Medjunarodna konvencija za zastitu svih osoba od prisilnog nestanka Al En Sr 20 Dec 2006 á
CRPD Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom Al En áSr á13 Dec 2006 áCRPD
áICESCR - OP Fakultativni protokol uz Medjunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Al En áSr á10 Dec 2008 áCESCR
áICCPR-OP1 Fakultativni protokol uz Medjunarodni pakt o gradjanskim I političkim pravima
Al En áSr á16 Dec 1966 áHRC
áICCPR-OP2 Drugi fakultativni protokol uz Medjunarodni pakt o gradjanskim pravima koji ima za cilj ukidanje smrtne kazne Al En áSr á15 Dec 1989 áHRC
OP-CEDAW Opcioni protokol uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena Al En áSr
á10 Dec 1999 áCEDAW
OP-CRC-AC Fakultativniá protokol o učešću dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima deteta
Al En áSr á25 May 2000 áCRC
OP-CRC-SC Fakultativni protokol o prodaji dece, dečjoj prostituciji Iá dečjoj pornografiji uz Konvenciju o pravima deteta Al En áSr á25 May 2000 áCRC
OP-CAT Opcioni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih, ili ponižavajućih kazni ili postupaka
Al En áSr á18 Dec 2002 áCAT
OP-CRPD Opcioni protokol uz Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom
Al En áSr á12 Dec 2006 áCRPD

Medjunarodna konvencija za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka
Al En áSr á 20 Dec 2006 á

Univerzalni instrumenti o ljudskim pravima

Uz Medjunarodni zakon ljudskih prava I osnovne medjunarodne sporazume o ljudskim pravima, postoji veliki brojostalih univerzalnih instrumenata koji se odnose na ljudska prava. Ispod teksta su navedeni neki od njih, a potpuna lista je neiscrpna. Pravni status ovih instrumentae je različit: deklaracije, principi, pravila, standardna pravila I preporuke nemaju pravno obavezujući efekat, ali ovi instrumenti imaju neospornu moralnu jačinu I obezbedjuju državama praktične smernice u ophodjenju; paktovi, statuti, protokoli I konvencije su pravno obavezujući za države koje i ratifikuju ili im pristupe. Informacija o statusu ratifikacije odabranih instrumenata je dostupna ovde. Ukoliko želite da sačuvate ili imate štampanu verziju nekog od intrumenata CD-ROM Kompilacija Univerzalnih Instrumenata je dostupna onlajná ovde.

Svetska konferencija o ljudskim pravima i milenijumska skupština

Bečka deklaracija o ljudskim pravima I program akcije Al En Sr
Milenijumska deklaracija Ujedinjenih nacija Al En Sr

Pravo na samoopredeljenje

Deklaracija Ujedinjenih nacija o davanju nezavisnosti kolonijonalnim zemljama I narodima Al En Sr
Rezolucija Generalne skupštineá 1803 (XVII) od 14 Decembra 1962 o "Trajnom suverenitetu nad prirodnim resursima" Al En Sr
Medjunarodna konvencija protiv regrutacije, upotrebe, finansiranja I obučavanja vojnika plaćenika Al En á

Prava autohtonih naroda i manjina

Deklaracija o pravima autohtonih naroda Al En Sr
Konvencija o autohtonim a plemenskim narodima, 1989 (Br. 169) Al En Sr
Declaracija o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, religijskih iá jezičkih manjina Al En Sr

Prevencija diskriminacije

Konvencija o jednakom nagradjivanju, 1951 (Br. 100) Al En Sr
Konvencija o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje, 1958 (Br. 111) Al En Sr
Medjunarodna konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (ICERD) Al En Sr
Deklaracija o rasi I rasnim predrasudama Al En Sr
Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju Al En Sr
Protokol kojim se uspostavlja Komisija za pomirenje i dobru upravu, koja će tražiti rješenja za sporove koji mogu nastati između država ugovornica Konvencije protiv diskriminacije u obrazovanju Al En Sr
Deklaracija o eliminaciji svih oblika netolerancije I diskriminacije na temelju religije ili vere Al En Sr
Svetska konferencija protiv rasizma, 2001 (Durbanska deklaracija I program akcije) Al En á

Prava žena

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) Al En Sr
Opcioni protokol uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW-OP) Al En Sr
Deklaracija o zaštiti žena I dece u slučaju vanrednog stanja I oružanog sukoba Al En Sr
Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama Al En Sr

Prava Deteta

Konvencija o pravima deteta (CRC) Al En Sr
Fakultativni protokol o prodaji dece, dečjoj prostituciji Iá dečjoj pornografiji uz Konvenciju o pravima deteta (CRC-OPSC) Al En Sr
Fakultativniá protokol o učešću dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima detetaá (CRC-OPAC) Al En Sr
Konvencija o minimalnim uzrastu za zapošljavanje, 1973 (No. 138) Al En Sr
Konvencija o najtežima oblicima dečijeg rada, 1999 (No. 182) Al En Sr

Prava starijih osoba

Principi Ujedinjenih nacija za starije osobeá Al En S

Prava osoba sa invaliditetom

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom Al En Sr
Deklaracija o pravima osoba sa mentalnim poremećajem Al En Sr
Deklaracija o pravima osoba sa invaliditetom Al En Sr
Principi za zaštitu osoba sa mentalnim obolenjima I poboljšanje zaštite mentalnog zdravlja Al En Sr
Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom Al En Sr

Ljudska prava u administraciji prava: zaštita osoba koje se nalaze u pritvoru ili zatvoru

Standardna minimalna pravila za postupanje sa zatvorenicima Al En Sr
Osnovni principi za postupanje sa zatvorenicima Al En Sr
Osnovna načela o zaštiti svih osoba u bilo kom obliku pritvora ili zatvora Al En Sr
Pravila Ujedinjenih nacija o zaštiti maloletnika lišenih slobode Al En Sr
Deklaracija o zaštiti svih lica od mučenja I drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka Al En Sr
Konvencija protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih, ili ponižavajućih kazni ili postupaka (CAT) Al En Sr
Opcioni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih, ili ponižavajućih kazni ili postupaka (OPCAT) Al En Sr
Principi medicinske etike koji se odnose na ulogu zdravstvenog osoblja, posebno lekara, u zaštiti zatvorenika I pritvorenika protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih, ili ponižavajućih kazni ili postupaka Al En Sr
Principi efektivne istrage I dokumentovanje mučenja i drugih svirepih, nehumanih, ili ponižavajućih kazni ili postupaka Al En Sr
Mere zaštite kojima se garantuje zaštita prava lica koja se suočavaju sa smrtnom kaznom Al En Sr
Kodeks ponašanja lica odgovornih za primenu zakona Al En Sr
Osnovni principi o upotrebi sile I vatrenog oružja lica odgovornih za primenu zakona Al En Sr
Standardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za alternativne kaznene mere – alternative zatvorskoj kazni (Tokijska pravila) Al En Sr
Standardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za maloletničko pravosudje (Pekinška pravila) Al En Sr
Smernice za postupanje sa decom u sistemu maloletničkog pravosudja Al En Sr
Smernice Ujedinjenih nacija za prevenciju maloletničke delikvencije (Rijadske smernice) Al En Sr
Deklaracija osnovnih pravnih principa za žrtve krivičnih dela I zloupotrebe moći Al En Sr
Osnovna načela o nezavisnosti sudstva Al En Sr
Osnovna načela o ulozi advokata Al En Sr
Smernice o ulozi tužilaca Al En Sr
Principi efektivne prevencije I istrage o van zakonskim, proizvoljnim I masovnim pogubljenjima Al En Sr
Deklaracija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka Al En Sr
Osnovna načela I smernice za pravo na pravni lek I reparaciju Al En Sr
Medjunarodna konvencija za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka (još uvek nije stupila na snagu) Al En Sr

Socijalna zaštita, napredak i razvoj

Deklaracija o socijalnom napretku I razvoju Al En Sr
Univerzalna deklaracija o iskorenjivanju gladi I pothranjenosti Al En Sr
Deklaracija o upotrebi naučnog I tehnološkog napretka u svrhu mira I u korist čovečanstva Al En Sr
Deklaracija o pravu ljudi na mir Al En Sr
Deklaracija o pravu na razvoj Al En Sr
Univerzalna deklaracija o bioetici I pravima čoveka Al En Sr
Univerzalna deklaracija o kulturnoj raznolikosti Al En Sr

Promocija i zaštita ljudskih prava

Principi koji se odnose na status nacionalnih institucija (Pariska načela)á Al En Sr
Deklaracija o pravima i obavezama pojedinaca, grupa I društvenih organa da unapredjuju I zaštićuju univerzalno priznata ljudska prava I fundamentalne slobode. Al En Sr

Brak

Konvencija o pristajanju na brak, minimalnoj starsonoj dobi za brak, I registrovanje brakova Al En Sr
Preporuke na pristajanje na brak, minimalnoj starosonoj dobi za brak, I registrovanje brakova Al En Sr

Pravo na zdravlje

Deklaracija o posvećenosti borbi protiv HIV/AIDS Al En Sr

Pravo na dad i pravične uslove pri zapošljavanju

Konvencija o politici zapošljavanja, 1964 (Br. 122) Al En Sr

Sloboda udruživanja

Konvencija o slobodi udruživanja I zaštiti prava na organizovanje, 1948 (Br. 87) Al En Sr
Konvencija o pravu na organizovanje I kolektivno pregovaranje, 1949 (Br. 98) Al En Sr

Ropstvo, prakse slične ropstvu i prisilan rad

Konvencija o ropstvu Al En Sr
Protokol o izmenama I dopunama konvencije o ropstvu potpisan u Ženevi, 25 Septembra 1926 Al En Sr
Dopunska konvencija o ukidanju ropstva, trgovine robljem, I ustanova I prakse sličnih ropstvu Al En Sr
Konvencija o prisilnom radu, 1930 (No. 29) Al En Sr
Konvencija o ukidanju prisilnog rada, 1957 (No. 105) Al En Sr
Konvencija o suzbijanju trgovine ljudima I eksploatacije prostitucije drugih Al En Sr
Protokolá o sprečavanju, suzbijanju I kažnjavanju trgovine ljudima, posebno žena I dece, dodatak konvenciji Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Al En Sr

Prava migranata

Medjunarodna konvencija o zaštiti prava radnika migranata I članova njihovih porodica (ICPMW) Al En Sr
Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem ili vazdušnim putem, dodatak konvenciji Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala Al En Sr

Dražavljanstvo, bezdržavnost, azil i izbeglice

Konvencija o smanjenju bezdržavnosti Al En Sr
Konvencija o statusu bezdržavnih osoba Al En Sr
Konvencija o statusu izbeglica Al En Sr
Protokol o statusu izbeglica Al En Sr
Deklaracija o ljudskim pravima osoba koje nisu državljani države u kojoj žive Al En Sr

Ratni zločini protiv čovečnosti, uključujči genocid

Konvencija o prevenciji I kažnjavanju zločina genocida Al En Sr
Konvencija o neprimenjivosti zakonskih ograničenja u odnosu na ratne zločine I zločine protiv čovečnosti Al En Sr
Principi medjunarodne saradnje u otkrivanju, hapšenju, izručivanju I kažnjavanju osoba krivih za ratne Iá zločine protiv čovečnosti Al En Sr
Statut Medjunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Al En Sr
Statut Medjunarodnog krivičnog suda za Ruandu Al En Sr
Rimski statut Medjunarodnog krivičnog suda Al En Sr

Humanitarno pravo

Ženevska konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima Al En Sr
Ženevska konvencija o zaštiti gradjanskih civila za vreme rata Al En Sr
Dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava medjunarodnih oružanih sukoba (Protokol I) Al En Sr
Dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava nemedjunarodnih oružanih sukoba (Protokol II) Al En Sr

Takodje dostupno:

  • Ratifikacije i Primene
  • Status ratifikacija sporazuma o ljudskim pravima
  • CD Kompilacija Medjunarodnih instrumenata - Univerzalni instrumenti
  • Konvencije , Deklaracije i ostali instrumenti osnovani rezolucijama Generalne skupštine (od 1946)

á